Согласие представителя КАЗ

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

 

Мен, {fio_representative}, ЖСН {iin_representative}, {fio} Қазақстан Республикасының азаматы, құжат Жеке куәлік, ҚР ІІM берілген, нөмір {doc_number}, күні {doc_date} (жеке басын куәландыратын құжаттың атауын, нөмірін, күнін және кім бергенін көрсету), жеке сәйкестендіру нөмірі {iin}, тұрғылықты мекенжайы: {address_residence}, бұдан әрі «Субъект» деп атала отырып,»Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, ӨБК* 7-қосымшасының 4.3-бөліміне және ӨБК XXVII бабының 27.2 (d), 27.4-тармақтарына сәйкес мердігерлер бөлетін қаражат есебінен оқу ақысын төлеуге кандидаттарды іріктеу жөніндегі комиссияның жұмыс органы (бұдан әрі – жұмыс органы) болып табылатын, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №406 бұйрығымен құрылған (бұдан әрі-Комиссия) «KAZENERGY» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ-ға, БИН 051140006905, сондай-ақ қазіргі уақытта да, болашақта да Субъектінің дербес деректерін жалпыға қолжетімді дереккөздерде алуға, сақтауға, пайдалануға және заңнамаға қайшы келмейтін тәсілдермен таратуға, сондай-ақ Субъектінің өтініші (сұрау салуы) негізінде оларды өзгертуге және (немесе) толықтыруға бағытталған мән-жайлармен немесе құқықтық қатынастармен жұмыс органымен байланысты үшінші тұлғаларға Субъектінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім (бұдан әрі-Келісім) беремін.

Мен ӨБТК және СКӨБК сәйкес бөлінетін мердігерлердің қаражаты есебінен (НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В. және Қарашығанақ ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б. В.) оқуға ақы төлеуге кандидаттарды іріктеу жөніндегі конкурстың (бұдан әрі – Конкурс) барлық шарттарын қабылдаймын және Субъектінің конкурсқа қатысуға өтінімін тіркеу мақсатында Субъектінің дербес деректерін жинау мен өңдеуді Жұмыс органы жүзеге асыратынын растаймын.

Заңға сәйкес, Субъект дербес деректерді жинауға, өңдеуге берілген келісімді, егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін жағдайларда не орындалмаған міндеттеме болған кезде кері қайтарып ала алмайтыны маған белгілі.

Мен осы Келісім конкурс мақсаттарына қол жеткізуге байланысты жұмыс органымен барлық қатынастарға, оның ішінде азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастарды ресімдеу үшін, сондай-ақ осындайларды орындау процесінде өзара іс-қимылды жүзеге асыру үшін қажетті мәліметтерді және мынадай мәліметтерді растайтын құжаттарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген қолда бар және (немесе) болашақта туындайтын кез келген азаматтық-құқықтық және (немесе) өзге де құқықтық қатынастарға, Субъектінің дербес деректеріне, сондай-ақ оларда болатын болашақ өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қолданылатынын растаймын:

  • Тегі, аты, әкесінің аты;

* туу туралы деректер (орны және күні);

* ұлты;

* жынысы;

* отбасылық жағдайы;

* азаматтығы туралы деректер;

  • мекенжайы;

* жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган);

* жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН);

* білім туралы деректер;

* мүгедектік туралы деректер (топ, еңбек қызметіне шектеу дәрежесі);

* әлеуметтік жеңілдіктер мен әлеуметтік мәртебе туралы деректер;

* әрекетке қабілеттілігі туралы мәліметтер;

* портреттік бейнесі (цифрланған фотосуреті);

* қолы;

* өмірбаяндық мәліметтер;

* кез келген сауалнама деректері;

* басқа да қосымша мәліметтер (жұмыс органының сұрау салуы бойынша).

Осы Келісім конкурстық іріктеу кезеңіне, ал Субъект грантты жеңіп алған жағдайда — 1 (бір) академиялық жыл үшін ақша қаражатын төлеу жүргізілгенге дейін және оқу кезеңі ішінде қолданылады.

Осы құжатпен:

  • конкурсқа қатысуға өтінімді толтыру кезінде Субъект көрсеткен Субъектінің дербес деректерімді пайдалануға;
  • Жұмыс органының Конкурсқа қатысуға өтінімді толтыру кезінде көрсетілген Субъектінің дербес деректеріне үшінші тұлғалардың қол жеткізу шарттарын өз бетінше айқындауына;
  • Субъект грантты жеңіп алған жағдайда, 1 (бір) академиялық жыл үшін ақша қаражатын төлеу үшін конкурсқа қатысуға өтінімде көрсетілген Субъектінің дербес деректерімді комиссия мүшелеріне және мердігерлерге беруге (НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В. және Қарашығанақ ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б. В.);
  • конкурсқа қатысуға өтінімді толтыру кезінде, сондай-ақ комиссия жұмысы шеңберінде, оның ішінде оқуға ақы төлеу жөніндегі комиссияның шешімін орындау үшін Субъект көрсеткен дербес деректерді трансшекаралық беруге келісім беремін.

Осы құжатпен Заңның талаптарын және (немесе) осы Келісімде қол жеткізілген шарттарды сақтау шартымен Субъектінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге, қол жеткізуге және ұсынуға қатысты қандай да бір наразылығым жоқ екенін растаймын.

Мен осы Келісімнің мәтінін оқыдым, ескертулер мен қарсылықтарым жоқ.

Жұмыс органы сұратқан құжаттар мен деректерді алуға және жинауға жәрдем көрсетуге міндеттенемін.

 

* 1997 жылғы 18 қарашадағы Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орнының мердігерлік учаскесінің өнімін бөлу туралы түпкілікті келісім;

** 1997 жылғы 18 қарашадағы Солтүстік Каспий бойынша өнімді бөлу туралы келісім.

{fio_representative}

(қолы)

{date}

(күні)